Suspicious News Detection Using Micro Blog Text

Tsubasa Tagami | Hiroki Ouchi | Hiroki Asano | Kazuaki Hanawa | Kaori Uchiyama | Kaito Suzuki | Kentaro Inui | Atsushi Komiya | Atsuo Fujimura | Ryo Yamashita | Hitofumi Yanai | Akinori Machino |

Paper Details:

Month: 1–3 December
Year: 2018
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |