Automatic Identifying Entity Type in Linked Data

Qingliang Miao | Ruiyu Fang | Shuangyong Song | Zhongguang Zheng | Lu Fang | Yao Meng | Jun Sun |

Paper Details:

Month: October
Year: 2016
Location: Seoul, South Korea
Venue: PACLIC |