Cross-lingual Pseudo Relevance Feedback Based on Weak Relevant Topic Alignment

Xuwen Wang | Qiang Zhang | Xiaojie Wang | Junlian Li |

Paper Details:

Month: October
Year: 2015
Location: Shanghai, China
Venue: PACLIC |