Bidirectional Long Short-Term Memory Networks for Relation Classification

Shu Zhang | Dequan Zheng | Xinchen Hu | Ming Yang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2015
Location: Shanghai, China
Venue: PACLIC |