Cross-Lingual Link Discovery between Chinese and English Wiki Knowledge Bases

Qingliang Miao | Huayu Lu | Shu Zhang | Yao Meng |

Paper Details:

Month: November
Year: 2013
Location: Taipei, Taiwan
Venue: PACLIC |