Vietnamese to Chinese Machine Translation via Chinese Character as Pivot

Hai Zhao | Tianjiao Yin | Jingyi Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2013
Location: Taipei, Taiwan
Venue: PACLIC |