The Headedness of Mandarin Chinese Serial Verb Constructions: A Corpus-Based Study

Jingxia Lin | Chu-Ren Huang | Huarui Zhang | Hongzhi Xu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2012
Location: Bali, Indonesia
Venue: PACLIC |