Tibetan Word Segmentation as Syllable Tagging Using Conditional Random Field

Huidan Liu | Minghua Nuo | Longlong Ma | Jian Wu | Yeping He |

Paper Details:

Month: December
Year: 2011
Location: Singapore
Venue: PACLIC |