Language Model Weight Adaptation Based on Cross-entropy for Statistical Machine Translation

Yinggong Zhao | Yangsheng Ji | Ning Xi | Shujian Huang | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2011
Location: Singapore
Venue: PACLIC |