Design of Chinese HPSG Framework for Data-Driven Parsing

Xiangli Wang | Shunya Iwasawa | Yusuke Miyao | Takuya Matsuzaki | Kun Yu | Jun’ichi Tsujii |

Paper Details:

Month: December
Year: 2009
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |