A Novel Method of Sentence Ordering Based on Support Vector Machine

Gongfu Peng | Yanxiang He | Ye Tian | Yingsheng Tian | Weidong Wen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2009
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |