Document Re-ranking via Wikipedia Articles for Definition/Biography Type Questions

Maofu Liu | Fang Fang | Donghong Ji |

Paper Details:

Month: December
Year: 2009
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |