Multi-Task Learning in Conditional Random Fields for Chunking in Shallow Semantic Parsing

Saike He | Xiaojie Wang | Yuan Dong | Taozheng Zhang | Xue Bai |

Paper Details:

Month: December
Year: 2009
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |