A Visualization method for machine translation evaluation results

Jian-Min Yao | Yun-Qian Qu | Qiao-Ming Zhu | Jing Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2006
Location: Huazhong Normal University, Wuhan, China
Venue: PACLIC |