HowNet Based Chinese Question Classification

Dongfeng Cai | Jingguang Sun | Guiping Zhang | Dexin Lv | Yanju Dong | Yan Song | Chao Yu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2006
Location: Huazhong Normal University, Wuhan, China
Venue: PACLIC |