News-Oriented Keyword Indexing with Maximum Entropy Principle

Sujian Li | Houfeng Wang | Shiwen Yu | Chengsheng Xin |

Paper Details:

Month: October
Year: 2003
Location: Sentosa, Singapore
Venue: PACLIC |