Statistical Acquisition of Terminology Dictionary

Xuan-jing Huang | Li-de Wu | Wen-xin Wang |

Paper Details:


Year: 1997

Venue: VLC | WS |
SIG: SIGDAT