Transformer-Based Capsule Network For Stock Movement Prediction

Jintao Liu | Hongfei Lin | Xikai Liu | Bo Xu | Yuqi Ren | Yufeng Diao | Liang Yang |

Paper Details:

Month: 12 August
Year: 2019
Location: Macao, China
Venue: WS |