Microsoft Research Asia’s Systems for WMT19

Yingce Xia | Xu Tan | Fei Tian | Fei Gao | Di He | Weicong Chen | Yang Fan | Linyuan Gong | Yichong Leng | Renqian Luo | Yiren Wang | Lijun Wu | Jinhua Zhu | Tao Qin | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL | WMT | WS |
SIG: SIGMT