Baidu Neural Machine Translation Systems for WMT19

Meng Sun | Bojian Jiang | Hao Xiong | Zhongjun He | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL | WMT | WS |
SIG: SIGMT