Kingsoft’s Neural Machine Translation System for WMT19

Xinze Guo | Chang Liu | Xiaolong Li | Yiran Wang | Guoliang Li | Feng Wang | Zhitao Xu | Liuyi Yang | Li Ma | Changliang Li |

Paper Details:

Month: August
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL | WMT | WS |
SIG: SIGMT