Towards Coherent and Cohesive Long-form Text Generation

Woon Sang Cho | Pengchuan Zhang | Yizhe Zhang | Xiujun Li | Michel Galley | Chris Brockett | Mengdi Wang | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL | WS |