Alibaba’s Neural Machine Translation Systems for WMT18

Yongchao Deng | Shanbo Cheng | Jun Lu | Kai Song | Jingang Wang | Shenglan Wu | Liang Yao | Guchun Zhang | Haibo Zhang | Pei Zhang | Changfeng Zhu | Boxing Chen |

Paper Details:

Month: October
Year: 2018
Location: Belgium, Brussels
Venue: EMNLP | WMT | WS |
SIG: SIGMT

Citations

URL