CMMC-BDRC Solution to the NLP-TEA-2018 Chinese Grammatical Error Diagnosis Task

Yongwei Zhang | Qinan Hu | Fang Liu | Yueguo Gu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL | WS |