Chinese Grammatical Error Diagnosis using Statistical and Prior Knowledge driven Features with Probabilistic Ensemble Enhancement

Ruiji Fu | Zhengqi Pei | Jiefu Gong | Wei Song | Dechuan Teng | Wanxiang Che | Shijin Wang | Guoping Hu | Ting Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL | WS |