Multi-glance Reading Model for Text Understanding

Pengcheng Zhu | Yujiu Yang | Wenqiang Gao | Yi Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne
Venue: ACL | WS |