DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications

Wei He | Kai Liu | Jing Liu | Yajuan Lyu | Shiqi Zhao | Xinyan Xiao | Yuan Liu | Yizhong Wang | Hua Wu | Qiaoqiao She | Xuan Liu | Tian Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL | WS |