Neural Metaphor Detecting with CNN-LSTM Model

Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Yubo Chen | Sixing Wu | Zhigang Yuan | Yongfeng Huang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: Fig-Lang | NAACL | WS |