N-gram Model for Chinese Grammatical Error Diagnosis

Jianbo Zhao | Hao Liu | Zuyi Bao | Xiaopeng Bai | Si Li | Zhiqing Lin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: NLP-TEA | WS |