XMU Neural Machine Translation Systems for WMT 17

Zhixing Tan | Boli Wang | Jinming Hu | Yidong Chen | Xiaodong Shi |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: WMT | WS |
SIG: SIGMT