Image-Image Search for Comparable Corpora Construction

Yu Hong | Liang Yao | Mengyi Liu | Tongtao Zhang | Wenxuan Zhou | Jianmin Yao | Heng Ji |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: HyTra | WS |