Whose Nickname is This? Recognizing Politicians from Their Aliases

Wei-Chung Wang | Hung-Chen Chen | Zhi-Kai Ji | Hui-I Hsiao | Yu-Shian Chiu | Lun-Wei Ku |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: WNUT | WS |