CIST System for CL-SciSumm 2016 Shared Task

Lei Li | Liyuan Mao | Yazhao Zhang | Junqi Chi | Taiwen Huang | Xiaoyue Cong | Heng Peng |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016

Venue: WS |