Chinese Grammatical Error Diagnosis System Based on Hybrid Model

Xiupeng Wu | Peijie Huang | Jundong Wang | Qingwen Guo | Yuhong Xu | Chuping Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: NLP-TEA | WS |