A Hybrid Transliteration Model for Chinese/English Named Entities —BJTU-NLP Report for the 5th Named Entities Workshop

Dandan Wang | Xiaohui Yang | Jinan Xu | Yufeng Chen | Nan Wang | Bojia Liu | Jian Yang | Yujie Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: NEWS | WS |