Report of NEWS 2015 Machine Transliteration Shared Task

Rafael E. Banchs | Min Zhang | Xiangyu Duan | Haizhou Li | A. Kumaran |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: NEWS | WS |