Clinical Abbreviation Disambiguation Using Neural Word Embeddings

Yonghui Wu | Jun Xu | Yaoyun Zhang | Hua Xu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: BioNLP | WS |
SIG: SIGBIOMED