Chinese Microblogs Sentiment Classification using Maximum Entropy

Dashu Ye | Peijie Huang | Kaiduo Hong | Zhuoying Tang | Weijian Xie | Guilong Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN