Rule-Based Weibo Messages Sentiment Polarity Classification towards Given Topics

Hongzhao Zhou | Yonglin Teng | Min Hou | Wei He | Hongtao Zhu | Xiaolin Zhu | Yanfei Mu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN