Chinese Spelling Check System Based on N-gram Model

Weijian Xie | Peijie Huang | Xinrui Zhang | Kaiduo Hong | Qiang Huang | Bingzhou Chen | Lei Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN