HANSpeller++: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction

Shuiyuan Zhang | Jinhua Xiong | Jianpeng Hou | Qiao Zhang | Xueqi Cheng |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN