Sentence selection for automatic scoring of Mandarin proficiency

Jiahong Yuan | Xiaoying Xu | Wei Lai | Weiping Ye | Xinru Zhao | Mark Liberman |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN