Create a Manual Chinese Word Segmentation Dataset Using Crowdsourcing Method

Shichang Wang | Chu-Ren Huang | Yao Yao | Angel Chan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN