Detection on Inconsistency of Verb Phrase in TreeBank

Chaoqun Duan | Dequan Zheng | Conghui Zhu | Sheng Li | Hongye Tan |

Paper Details:

Month: October
Year: 2014
Location: Wuhan, China
Venue: CLP | SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN