FlowGraph2Text: Automatic Sentence Skeleton Compilation for Procedural Text Generation

Shinsuke Mori | Hirokuni Maeta | Tetsuro Sasada | Koichiro Yoshino | Atsushi Hashimoto | Takuya Funatomi | Yoko Yamakata |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Venue: INLG | WS |
SIG: SIGGEN