A Description of Tunable Machine Translation Evaluation Systems in WMT13 Metrics Task

Aaron Li-Feng Han | Derek F. Wong | Lidia S. Chao | Yi Lu | Liangye He | Yiming Wang | Jiaji Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: WMT | WS |
SIG: SIGMT