NEU Systems in SIGHAN Bakeoff 2012

Ji Ma | LongFei Bai | Zhuo Liu | Ao Zhang | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN