Chinese Personal Name Disambiguation Based on Vector Space Model

Qing-hu Fan | Hong-ying Zan | Yu-mei Chai | Yu-xiang Jia | Gui-ling Niu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN