Explore Chinese Encyclopedic Knowledge to Disambiguate Person Names

Jie Liu | Ruifeng Xu | Qin Lu | Jian Xu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN