Cascaded Chinese Weibo Segmentation Based on CRFs

Keli Zhong | Xue Zhou | Hangyu Li | Caixia Yuan |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN